آیکون منو
تاريخچه سازمان
1395/9/2 سه‌شنبه
آغاز نهضت محیط زیست
ﺑﺎ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ،ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻜﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺳﺮﻋﺖ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻨﺘﻈﺮﻩ ﺍﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﮔﺮﻓﺖ . ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻠﻞ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﻭﺛﺮﻭﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺩﺳﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ ﻭﺍﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺟﻬﺎﻥ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻏﺮﺑﻲ (ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ)ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻠﻞ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻧﻘﻄﻪ ﺁﻏﺎﺯﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ،ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺷﻬﺮ ﻧﺸﻴﻨﻲ ،ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺟﻨﮕﻬﺎ  ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺍﺯ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﻔﻲ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﺳﺖ.  (ادامه متن)
 
محیط زیست در ایران
در بررسی مجموعه قوانین ، آیین نامه ها و دستور العمل های کشورمان بحث محیط زیست و حفاظت آن به منظور بهره برداری و حفظ آن برای نسلهای بعد میتوان به سال 1307 رجوع کرد که برای اولین بار بهره برداری از حیات وحش کشور در مقوله شکار در مورخ1307/2/18 در قانون مدنی کشور ، باب ششم در مواد 179 لغایت 182 موضوع شکار مطرح شده است:(ادامه متن).
 
تاسیس کانون شکار
در ابتدای تاسیس کانون شکار منوچهر ریاحی بعنوان دبیر کل و اسکندر فیروز در پست قائم مقام دبیر کل مسئولیت را بصورت افتخاری بعهده داشتند دفتر کانون نیز در طبقه دوم ساختمان شرکت خشکه و فولاد ( بهلر ) متعلق به آقای ریاحی دایر گردید (ادامه متن)
 
سازمان شکاربانی و نظارت بر صید
در طول زمان پس از تشکیل کانون شکار ایرادات و ضعفهای قانون شکار باعث شد این قانون مورد بازنگری قرار گیرد لذا قانون جدید که  تا حدی  جامع تر و کاملتر به نظر میرسید بنام قانون شکار و صید در تاریخ 1346/3/16
بتصویب مجلس شورای وقت رسید و در تاریخ 1346/3/19 ابلاغ گردید در ماده 1 این قانون کانون شکار ایران به سازمان شکاربانی و نظارت بر صید ارتقاء یافت
(ادامه متن)
 
سازمان حفاظت محیط زیست
در تاریخ 1350/12/11 قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بتصویب رسید که در ماده 4 این قانون بیان میدارد از تاریخ تصویب این قانون نام سازمان شکاربانی و نظارت برصید به سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین نام شورای عالی سازمان مزبور به شورای عالی حفاظت محیط زیست تبدیل می شود(ادامه متن)
 
سازمان حفاظت محیط زیست پس از انقلاب اسلامی
پس از انقلاب 57 زمزمه‌هایی از تعطیلی سازمان شنیده شد اما عده‌ای توانستند از عملی شدن این خواسته جلوگیری کنند.در روزهای پایانی سال 1357 و فعالیت رئیس وقت آقای منوچهر فیلی در محیط زیست ، انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و پس از سه ماه آقای عباس سمیعی ریاست سازمان محیط زیست را بر عهده گرفت(ادامه متن)
 
 
 
 

 
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *