اخبار دفتر

بررسی وضعیت ماهیان آبهای رودخانه‌های هراز

بررسی وضعیت ماهیان آبهای رودخانه‌های هراز

با هدف بررسی وضعیت جمعیتی گونه‌های بومی رودخانه هراز و چگونگی حضور گونه‌های مهاجم با اجرای برنامه زنده‌گیری شناسایی و بیومتری انجام شد.
بيشتر