اخبار دفتر

دوره آموزشی خزندگان و دوزیستان

تهیه پروتکل راهکارهای حفاظت و مدیریت خزندگان و دوزیستان

دوره آموزشی خزندگان و دوزیستان

دوره جامع ملی آشنایی و شناسایی خزندگان و دوزیستان و ارایه راهکارهای حفاظت از این رده از مهره داران در کشور
به منظور ارتقا سطح دانش کارشناسی دوره آموزشی خزندگان و دوزیستان در سطح ملی برگزار گردید. در این دوره آقای دکتر رستگار پویانی استاد دانشگاه حکیم سبزواری ضمن ارایه روشهای شناسایی خزندگان و دوزیستان از راهکارهای حفاظت از این رده از مهره داران مطالبی را ارایه دادند. در پایان دوره از محل موسسه واکسن و سرم ساز رازی بازدید به عمل آمد.
بيشتر