آیکون منو
رده ماهيان
1395/7/18 یکشنبه
ماهی ها از ابتدایی ترین مهره دارانی هستند که پا به عرصه وجود گذاشتند و امروزه با حدود سی هزار گونه، بزرگترین گروه مهره دارهستند. ماهی ها اندکی بیش از نصف تعداد مهره داران زنده را تشکیل می دهند.
بعضی گروهها با توصیف گونه های جدید در حال توسعه اند و بعضی دیگر بخاطر همنامی گونه ها یا انقراض در حال کاهش هستند. با وجود این، هر ساله تعداد گونه های ماهیان در حال افزایش است. تنوع ماهیهای زنده بیش از آرایه های سنگوارهای شناخته شده است و اطلاعات غنی ازسنگواره ماهیان وجود دارد. از حدود 515 خانواده ماهی های امروزی گردک ماهیان ،(Gobiidae) گاوماهیان ،(Cyprinidae) کپورماهیان که اغلب ماهی های آب (Balitoridae) و لوچ ماهیان (Cichlidae)شیرین هستند، بزرگترین خانوادهها را تشکیل میدهند و جالب این کهحدود 43 % تمام ماهیها، ماهیهای آب شیرین هستند.
بر اساس رده بندی تبارشناختی، بیشتر پرتوبالگان به پستانداران نزدیکتر هستند تا به کوسه ماهی ها .   با وجود این ترکیب ناهمگون،پیوستگی تباری نشان می دهند. بعضی اصطلاح ”ماهی“ را به ماهیان آرواره دار استخوانی محدود می کنند، بسیاری کوسه ماهیها، سپرماهیها و خویشاوندانشان را نیز بر این میافزایند. بعضی نیز جمجمه داران بی آرواره را نیز میافزایند. بنابراین، اصطلاح ”ماهی“ از نظر فیلوژنی یک گروه پراتباراست.

گزارش تصويري

بيشتر
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *