آیکون منو
راسته دوزيستان دم دار
1393/4/31 سه‌شنبه


                                 

Caudata   (دمداران)
 
   Caudata (دمداران): دارای ظاهری مارمولک مانند هستند. دو جفت اندام حرکتی با اندازه تقریباً مساوی و ضعیف دارند. لاروها مجهز به دندان و دم مشخص می­باشند. نرها فاقد آلت تناسلی هستند. آبشش، در برخی نمونهها در حالت بلوغ کماکان دیده می­شود(پدیده نئوتنی). این جانوران به دوزیستان دمدار و یا سمندر ها مشهورند .گونههایی مانند Andrias davidianusو Andrias japonicus در چین و ژاپن گزارش شدهاند که تا 1/80- 1/44 متر یا بیشتر طول دارند که از ماهیها و سختپوستان تغذیه کرده و تا50 سال عمر میکنند.


 

   خانواده هاینوبی ایده      Hynobiidae

1-    سمندر غاری ایران      Gorgan Salamander  (Cave Salamander)

2-    سمندر جویباری  Persian Brook Salamander( Persian Mountain salamander)

 

   خانواده سالاماندریده     Salamandridae

3-   سمندر تاجدار جنوبی     Southern Crested Newt

4-   سمندر نارنجی یا سمندر(کوهستانی) آذربایجان  Azarbaijan (Mountain) Newt

5-   سمندر نارنجی قیصری یا سمندر(کوهستانیلرستان     Lorestan Newt

6-   سمندر نارنجی خا ل زرد یا سمندر(کوهستانی ) کردستانی   Kordestan (Mountain) Newt

7-   سمندر آتشین         Fire Salamander

 


 

دانستنيها
گزارش ها ومقاله ها
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *