1395/9/20 شنبه
دکتر غلامرضا ابدالی    :     سرپرست دفتر  
تلفن :
       42781835    

مهندس سید مهدی حسینی   :  معاون                          
تلفن:        42781801
دکترپیمان ولی زاده    :  معاون         
تلفن:         42781919
مهندس سید محمد نصرتی:  رئیس گروه پستانداران
تلفن:       42781463
    
مهندس سیدمسعود حسینی : رئیس گروه پرندگان
تلفن :        42781864
         
مهندس محمدرضا حسینی : رئیس گروه ارزیابی و بهره برداری 
تلفن :      42781840
مهندس پیمان عاشوری : رئیس گروه خزندگان و دوزیستان 
تلفن :      42781837
دکتر سیامک مسعودی زنجانی : رئیس گروه بیماریهای حیات وحش
تلفن :     42781836